Integritetspolicy

Allmänt

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Lerici AB, org. nummer 556851-1686, Lerici Hem Städ AB, org. nummer 559104-9456, Lerici Städ & Allservice, org. nummer 559140-4727, med adress Östgötagatan 31, 11625 Stockholm, Sverige, info@www.lerici.se (“Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB /vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller när Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB tillhandahåller tjänster och produkter och vid övrig kontakt med Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: Östgötagatan 31, 11625 Stockholm
Tel: 08-208800
E-post: info@www.lerici.se

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

När behandlar vi dina personuppgifter?

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du i egenskap av kund har ett samarbetsavtal med något av ovan nämnda företag. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB samlar även in och uppdaterar adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Företagsuppgifter

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av köp av tjänster, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra köp av tjänster och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund.
Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB rättsliga intressen.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Vilka är dina rättigheter?

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:
Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.
Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.
Om dina personuppgifter finns lagrade hos Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till info@www.lerici.se. Om du har lämnat samtycke till Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Lerici AB, Lerici Hem Städ AB eller Lerici Städ & Allservice AB Östgötagatan 31, 116 25 Stockholm, Sverige eller mejla till info@www.lerici.se. Dina önskemål kommer besvaras av Lerici AB, Lerici Hem Städ AB eller Lerici Städ & Allservice AB snarast möjligt och senast inom en månad. Om Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Eventuella ändringar av Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB integritetspolicy

Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta Lerici AB, Lerici Hem Städ AB och Lerici Städ & Allservice AB.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Lerici AB
Organisationsnummer: 556851-1686

Lerici Hem Städ AB
Organisationsnummer: 559104-9456

Lerici Städ & Allservice AB
Organisationsnummer: 559140-4727

Östgötagatan 31
11625 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-20 88 00
E-post: info@www.lerici.se
Företagsregister: Bolagsverket